Kauno Šančių lopšelis-darželis Veikla

Paieška

Darželio nuostatai

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2014 m. birželio 19 d.
sprendimu Nr. T-357

KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Šančių lopšelio-darželio nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja neformaliojo švietimo mokyklos Kauno Šančių lopšelio-darželio (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Lopšelio-darželio lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, struktūros pertvarką, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo tvarką.
2. Oficialusis Lopšelio-darželio pavadinimas – Kauno Šančių lopšelis-darželis, trumpasis pavadinimas – Šančių lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 1916 40484.
3. Lopšelio-darželio istorija: Kauno miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1988 m. liepos 27 d. potvarkiu Nr.266p įsteigtas Kauno 109-tasis lopšelis-darželis. Kauno miesto valdybos 1997 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 859 lopšeliui-darželiui suteiktas Šančių lopšelio-darželio pavadinimas.
4.     Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5.     Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
6.     Lopšelio-darželio savininkė – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas), Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
7.     Lopšelio-darželio buveinė –  Miglovaros g. 14, LT - 45293 Kaunas.
8.     Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
9.     Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.
10.   Mokymo kalba – lietuvių.
11.   Lopšelyje-darželyje veikia dieninės grupės.
12.   Lopšelio-darželio grupių veikla organizuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
13.   Lopšelyje-darželyje vykdomos šios švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa.
14.  Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas  Lietuvos  Respublikos  įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

15.   Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.
16. Lopšelio-darželio veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ- 226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):
16.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
16.2.  kita švietimo veiklos rūšis – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
17. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (-si) mokykloje.
18. Lopšelio-darželio uždaviniai:
18.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
18.2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
18.3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
18.4. padėti vaikams suvokti ir perimti žmogiškąsias vertybes;
18.5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;
18.6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;
18.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
18.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
18.9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir Lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.
19. Vykdydamas jam pavestus uždavinius Lopšelis-darželis atlieka šias funkcijas:
19.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
19.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programą;
19.3. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
19.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo sveikatos priežiūrą;
19.5. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;   
19.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
19.7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, rengti kvalifikacines programas;
19.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
19.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
19.10.  organizuoja vaikų maitinimą Lopšelyje-darželyje;
19.11. viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
19.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

20. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;
20.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
20.3. bendradarbiauti su jo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
20.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
20.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
20.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
21. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, privalo:
21.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
21.2. teikti geros kokybės švietimą, vykdyti patvirtintas ugdymo, švietimo programas;
21.3. palaikyti ryšius su vietos bendruomene, sudaryti sutartis ir vykdyti sutartus įsipareigojimus;
21.4. užtikrinti Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veiklą įgyvendinant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

IV  SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:
22.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarę Lopšelio-darželio taryba ir Kauno miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
22.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba.
23. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Lopšelio-darželio direktorių konkurso būdu pareigoms skiria ir iš jų atleidžia Kauno miesto savivaldybės taryba. Konkursas direktoriaus pareigoms organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Direktorius pareigoms skiriamas neterminuotai ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Kauno miesto savivaldybės tarybai.
24. Direktorius:
24.1. tvirtina Lopšelio-darželio vidaus struktūrą ir Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
24.2. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
24.3. priima vaikus Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
24.4. suderinęs su Lopšelio-darželio taryba, tvirtina Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles; 
24.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
24.6. užtikrina vaikams sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms aplinką, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas;
24.7. vadovauja Lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
24.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 
24.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę tarybą;
24.10. sudaro Lopšelio-darželio vardu sutartis, reikalingas Lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;              
24.11. organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
24.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja;  rūpinasi  intelektiniais,  materialiniais,  finansiniais,  informaciniais ištekliais, užtikrina
jų optimalų valdymą ir naudojimą;
24.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.14. inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
24.15. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
24.16. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
24.17. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojams;
24.18. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
25. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje-darželyje; už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Lopšelio-darželio tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Lopšelio-darželio veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO  SAVIVALDA

26. Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: Lopšelio-darželio taryba, mokytojų taryba.
27. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia Lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius Lopšelio-darželio klausimus, atstovauti Lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems Lopšelio-darželio interesams.
28. Taryba renkama dvejiems metams. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, bendruomenės atstovus – Lopšelio - darželio darbuotojų susirinkimas.
29. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisėmis.
30. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.
31. Taryba:
31.1. teikia siūlymų dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
31.2. aprobuoja Lopšelio-darželio strateginį planą, Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus;
31.3. teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymų dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
31.4.  svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
31.5. išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
31.6. teikia savininkui siūlymų dėl Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo;
31.7. svarsto kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir  Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui;
31.8. teikia siūlymų dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
31.9. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
32. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
33. Taryba vieną kartą per metus atsiskaito už savo veiklą Lopšelio-darželio bendruomenei.
34. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktorius, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
35. Mokytojų taryba:
35.1. inicijuoja Lopšelio-darželio kaitos procesus;
35.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
35.3. dalyvauja planuojant Lopšelio-darželio ugdymo veiklą;
35.4. svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;
35.5. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
35.6. teikia Lopšelio-darželio administracijai, mokytojų atestavimo komisijai siūlymų dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
35.7. sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.
36. Mokytojų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius.
37. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia direktoriaus balsas.  
38. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

39. Darbuotojai į darbą Lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
40. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
41. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

42. Lopšelis-darželis valdo ir naudoja patikėjimo teise savininko perduotą turtą, disponuoja juo įstatymų ir savininko nustatyta tvarka.
43. Lopšelio-darželio lėšos:
43.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savininko biudžetui skirtos lėšos ir savininko biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
43.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
44.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais
perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
43.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
44. Lopšelio-darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
45. Lopšelis-darželis teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai vykdo finansinę ir ūkinę veiklą.
46. Lopšelyje-darželyje finansines operacijas vykdo Lopšelio-darželio buhalteris. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
47. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis finansinės veiklos kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, minimaliais finansų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu, ir kitais  teisės aktais.
48. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir savininkas. Lopšelio-darželio valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė. Lopšelio-darželio veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Kauno miesto savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Lopšelio-darželio vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Lopšelio-darželio nuostatus, suderintus su Taryba, tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba.
50. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi savininko, Lopšelio-darželio direktoriaus ar  Tarybos iniciatyva.
51.   Lopšelis-darželis turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.
52. Lopšelis-darželis reikalingus viešai paskelbti pranešimus ir informaciją apie savo veiklą skelbia interneto svetainėje ar pasirinktame regioniniame laikraštyje teisės aktų nustatyta tvarka.
53.   Lopšelis-darželis registruojamas Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Lopšelio-darželio struktūros pertvarka vykdoma, Lopšelis-darželis reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

 

Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorė                          Vida Zakarauskienė

 

SUDERINTA
Kauno Šančių lopšelio-darželio tarybos
2014 m. gegužės 7 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.S1-2 )

 
Visos teisės saugomos © 2017 KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIS DARŽELIS.
Miglovaros 14 LT-45293 Kaunas
Telefonas (8 37) 34 15 06, faks. (8 37) 34 15 03
Įmonės kodas 191640484
Atnaujinta 2015.10.30
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas Valid Xhtml 1.0 Transitional Valid CSS!